Incentives voor de opleiding van arbeiders

Het vormingskrediet is voor de onderneming het bij collectieve arbeidsovereenkomst gestelde objectief om de permanente vorming van de arbeiders te verzekeren. Iedere onderneming in onze sector heeft er in principe recht op.

Incentives voor de opleiding van arbeiders

Garage en metaalhandel

Iedere onderneming heeft recht op een collectief vormingskrediet van twee dagen per jaar per arbeider. Elke arbeider garage en metaalhandel heeft buiten het collectief vormingskrediet bijkomend recht op één dag opleiding per jaar.

 

Koetswerk

Iedere onderneming heeft recht op een vormingskrediet van twee dagen per jaar per arbeider. Binnen dat vormingskrediet heeft elke arbeider koetswerk recht op één dag opleiding per jaar.

Een opleidingsuur geeft recht op een premie van vijf euro/uur, dus 40 euro/dag indien (de onderneming met 15 werknemers en meer haar opleidingsplan heeft ingediend vóór 15 februari 2018), de arbeider(s) een door EDUCAM Partner vzw erkende opleiding volg(t)en én het openstaande bedrag van het vormingskrediet toereikend is*. Hieronder twee voorbeelden.

Een onderneming (garage/metaalhandel) waarvoor de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar 10 arbeiders opgeeft, heeft in dat jaar recht op een collectief vormingskrediet van 160 uur (4 uur x 4 (kwartalen) x 10 (arbeiders)) en een individueel vormingskrediet van 80 uur (2 uur x 4 x 10, zijnde 8 uur/arbeider). Op jaarbasis geeft dit een totale sectorale steun van 1.200 euro voor drie dagen opleiding/jaar/10 arbeiders.

Een onderneming (koetswerk) waarvoor waarvoor de KSZ op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar 10 arbeiders opgeeft, heeft in dat jaar recht op een vormingskrediet voor een volledig jaar van 160 uur (4 uur x 4 (kwartalen) x 10 (arbeiders)), dat wordt opgesplitst in enerzijds een collectief vormingskrediet van 80 uur en anderzijds een individueel vormingskrediet van 80 uur, zijnde 8 uur per arbeider. Op jaarbasis geeft dit een totale sectorale steun van 800 euro voor twee dagen opleiding/jaar/10 arbeiders.

Elke onderneming met 15 werknemers (arbeiders én bedienden) of meer moet jaarlijks vóór 15 februari een bedrijfsopleidingsplan indienen dat voorafgaandelijk goedgekeurd werd door de ondernemingsraad, of bij ontstentenis door de vakbondsafvaardiging of het personeelslid.

Elke onderneming met minder dan 15 werknemers kan een bedrijfsopleidingsplan indienen. De afbouw van het opleidingskrediet gebeurt in functie van de opleidingen die bij EDUCAM Partner vzw zijn geregistreerd. De opleidingsuren binnen het vormingskrediet die aan bovenstaande voorwaarden* voldoen geven recht op opleidingssteun.

Het sociaal overleg over de opleidingsplannen moest aanvangen vóór 15 november van het voorgaande kalenderjaar (dus vóór 15 november 2018).

Vragen?

tel. 02 778 63 30