Vacature moeilijk in te vullen? Hire the will, not the skill

Uw vacatures raken moeilijk ingevuld? Dan zult u misschien moeten overwegen om anders te rekruteren. Want ook uw concullega’s zijn op zoek naar de “rare vogels” die onmiddellijk inzetbaar en volledig operationeel zijn. Veel meer kans heeft u dus om een kandidaat te vinden die misschien niet het perfecte technische profiel, maar wel de juiste attitude en sociale vaardigheden bezit. De sector biedt de nodige ondersteuning aan bij het aanwerven van deze “onvolmaakte” profielen door de bekostiging van de nodige basisopleidingen die kunnen helpen om hen te laten uitgroeien tot volledig operationele en competente arbeiders. Elke van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 (garages en koetswerk) of van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020 (metaalhandel) nieuw aangeworven arbeider in de sector met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur kan vijf dagen gratis opleiding volgen aangeboden door EDUCAM (vier dagen te bepalen door de onderneming en één dag door de arbeider te kiezen).

 Hire the will, not the skill

Deze opleidingen zijn GRATIS en leveren dus een voordeel op van 1.250 euro (de gebruikelijke prijs is 250 euro excl. btw/ dag)!

Bovenstaande is een maatregel geldig voor al onze arbeiders (garages, koetswerk en metaalhandel). Voor metaalhandel schakelt de sector een versnelling hoger en worden de opleidingskosten voor arbeiders aangeworven van 1 juli 2018 tussen 30 juni 2020 in knelpuntenberoepen volledig terugbetaald tot 1.000 of 3.000 euro voor een servicetechnieker.
Hieronder een bevattelijk overzicht van beide maatregelen.


1. 4 + 1 gratis opleidingsdagen

Iedere voor onbepaalde duur in 2018-19 (garages en koetswerk) en van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020 (metaalhandel) nieuw in de sector aangeworven arbeider kan vijf dagen gratis opleiding volgen (vier dagen door de onderneming en één dag door de arbeider te kiezen).

In 2018-19 (garage en koetswerk) en van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020 (metaalhandel) komt iedere onderneming in de sector in aanmerking voor een gratis peterschapsopleiding. De ondernemingen in de sector van de metaalhandel die knelpuntopleidingen aanbiedt heeft bijkomend recht op twee gratis peteerschapsopleidingen.
Meer informatie hierover zal volgen.


1.1. Wat is een nieuwe arbeider ?

Een nieuw in de sector aangeworven arbeider is een arbeider die nog nooit gewerkt heeft voor een werkgever in het desbetreffende paritair (sub)comité (het PC 112 of het PSC 149.02 en 04) of die in dat paritair (sub)comité1 zes jaar of meer niet heeft gewerkt.

1.2. Welke opleidingen worden aangeboden ?

Het is de bedoeling om nieuwe arbeiders (uit (totaal) andere sectoren) aan te trekken, vandaar dat er opleidingen geselecteerd zijn om de basisvaardigheden van deze arbeiders te versterken.
Deze opleidingen zijn gratis (de gebruikelijke prijs is 250 euro excl. BTW/dag).

De opleidingskalender die evolutief is kan geraadpleegd worden op www.educam.be (partner > sectorale ondersteuning > cao werkbaar werk en instroom). De lijst wordt aangevuld met opleidingen specifiek voor metaalhandel.

1.3. Hoe kan de onderneming vier gratis opleidingsdagen bekomen?

De werkgever werft een nieuwe arbeider (zie hierboven) aan met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 (garages en koetswerk) en 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020 (metaalhandel).

De werkgever schrijft deze nieuwe arbeider in voor maximum vier gratis opleidingsdagen die onder de vorm van open sessies aangeboden en aangekondigd worden door EDUCAM.

De opleiding (het bedrag hierboven) zal in eerste instantie gefactureerd en betaald moeten worden, maar zal vervolgens gecrediteerd worden als blijkt dat de nieuwe arbeider voldoet aan de voorwaarden én deel heeft genomen aan de desbetreffende opleiding(en). Het is dan ook belangrijk dat u bij de inschrijving aangeeft dat het om een nieuwe arbeider gaat die voldoet aan de criteria (dus dat het gaat om een nieuwe arbeider met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur).

Eveneens wordt gevraagd aan de partijen om een verklaring op eer in te vullen waarin zij verklaren aan de subsidievoorwaarden te voldoen (modelformulieren kunnen gedownload worden op de website van EDUCAM).

1.4. Hoe kan de nieuwe instromer zijn gratis opleidingsdag bekomen ?

De arbeider heeft na zes maanden anciënniteit recht om één opleidingsdag te kiezen uit het opleidingsaanbod specifiek voorzien voor nieuwe arbeiders mits hij/zij voldoet aan de criteria.
U zult hierover later meer informatie ontvangen.

Waar zich verder informeren?

Claire Therssen op het nummer (02) 778.63.30 of stuur een mail naar info@educam.be.

 

2. gratis opleidingsdagen voor knelpuntberoepen

Een deel van de financiële reserves van het fonds voor bestaanszekerheid van de sector voor de metaalhandel (PSC 149.04) wordt aangewend voor o.a. de invulling van knelpuntvacatures zoals onderhoudstechnieker van werf- en landbouwvoertuigen en heftrucks. De duurtijd van vier tot zes maanden om een dergelijke vacature in te vullen en de intensieve bijkomende opleiding rechtvaardigen een dergelijke affectatie.
De opleidingskosten van 1.000 of 3.000 euro van een voor onbepaalde duur nieuw in de sector van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020 aangeworven arbeider (metaalhandel) in een knelpuntberoep worden terugebetaald door EDUCAM.

2.1. Wat is een knelpuntberoep ?

Een arbeider in een knelpuntberoep oefent een functie uit die op de lijsten van knelpuntberoepen van de VDAB, Forem, Actiris of ADG staat.

2.2. Welke opleiding geeft recht op een tussenkomst ?

Het moet gaan om een opleiding georganiseerd door EDUCAM of een door de onderneming zelf georganiseerde opleiding die door EDUCAM wordt erkend.

2.3. Wat is het bedrag van de tussenkomst ?

De werkgever heeft recht op een tussenkomst in de opleidingskosten van een arbeider (PSC 149.04) van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020 aangeworven in een knelpuntberoep ten belope van maximum 1.000 euro die terugbetaald worden door EDUCAM.
De werkgever die een dergelijke arbeider aanwerft in de functie van servicetechnieker heeft recht op een verhoogde terugbetaling van maximum 3.000 euro.
De werkgever wiens arbeider (PSC 149.04) van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020 doorgroeit tot servicetechnieker komt eveneens in aanmerking voor de verhoogde terugbetaling van maximum 3.000 euro (waarvan de reeds opgenomen terugbetaling in mindering wordt gebracht).

Voor de toepassing van de terugbetaling wordt onder “servicetechniekers” verstaan:

 • Techniekers die een service leveren bij de klant of gebruiker zelf;
 • Met een belangrijke verplaatsingsgraad;
 • Die beschikken over een belangrijke uitrustingsgraad;
 • Met een hoge opleidingsgraad;
 • Die vaak instaan voor een bepaalde regio;
 • Die vaak gespecialiseerd zijn in bepaalde machines;
 • Met een grote onmisbaarheid in de organisatie van de onderneming;
 • Die in een aparte classificatiecategorie worden opgenomen.

Bij de beoordeling van een dossier met betrekking tot de terugbetaling van de opleidingskosten van een servicetechnieker, wordt de definitie van servicetechnieker in zijn globaliteit bekeken.

2.4. Hoe kan de onderneming de tussenkomst voor zijn knelpuntopleidingen bekomen?

Hieronder de administratieve en praktische modaliteiten tot uitoefening van dit recht op terugbetaling.

Algemene voorwaarden

Om een terugbetaling van 1.000 of 3.000 euro te bekomen, moet de onderneming een arbeider aanwerven en daarbij aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de arbeidsovereenkomst is van onbepaalde duur;
 • de arbeidsovereenkomst werd ondertekend tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2020;
 • de functie van de arbeider staat in een van de knelpuntberoepenlijsten van Forem, VDAB, Actiris of ADG.

Om een terugbetaling van 3.000 euro te genieten, moet de onderneming bovenop eerder vermelde criteria, deze arbeider aanwerven als servicetechnicus. Onder servicetechnicus wordt verstaan:

 • Techniekers die een service leveren bij de klant of gebruiker zelf;
 • Met een belangrijke verplaatsingsgraad;
 • Die beschikken over een belangrijke uitrustingsgraad;
 • Met een hoge opleidingsgraad;
 • Die vaak instaan voor een bepaalde regio;
 • Die vaak gespecialiseerd zijn in bepaalde machines;
 • Met een grote onmisbaarheid in de organisatie van de onderneming;
 • Die in een aparte classificatiecategorie worden opgenomen.

De definitie van servicetechnieker wordt globaal in aanmerking genomen bij de behandeling van het dossier.

Opmerking: wanneer een bedrijf een arbeider aanwerft voor een andere knelpuntfunctie ontvangt dit bedrijf een terugbetaling van 1.000 euro indien aan de voorwaarden werd voldaan. Indien deze persoon tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2020 servicetechnieker wordt, heeft het bedrijf recht op de terugbetaling van 3.000 euro, verminderd met de reeds terugbetaalde som (maximum 1.000 euro).

Opleidingen die recht geven op een terugbetaling

De opleidingen die EDUCAM of de onderneming organiseert en die EDUCAM erkent kunnen recht geven op een terugbetaling van 1.000 of 3.000 euro. Enkel de opleidingskosten die aangetoond worden met een factuur worden terugbetaald. Met erkende opleidingen in het specifieke kader van deze maatregel bedoelen we elke opleiding die aan volgende criteria voldoet:

 • de doelgroep van de opleiding bestaat uit arbeiders die tot ondernemingen in de metaalhandelsector behoren (PSC 149.04);
 • de opleiding houdt verband met de jobinhoud van de vooropgestelde deelnemers en kadert in een opleidingsplan conform de CAO opleiding;
 • de opleidingsinhoud wordt uitdrukkelijk gevraagd en ondersteund door het bedrijf en door de werknemer of zijn vertegenwoordiger in het bedrijf;
 • de opleidingsduur is minimum 4 uur en de opleiding vindt plaats tijdens de normale werkuren;
 • de opleiding gebeurt in elk geval buiten de productie;
 • de inhoud van de opleiding kan bedrijfsspecifiek zijn;
 • de inhoud van de opleiding mag zich niet enkel toespitsen op merkspecifieke gereedschappen of producten.


Praktische modaliteiten

De onderneming moet volgende stappen ondernemen om een terugbetaling te ontvangen:

 • de arbeider inschrijven voor een (van de) EDUCAM-opleiding(en) of de opleiding(en) die de arbeider volgt laten erkennen;
 • EDUCAM een verklaring op eer bezorgen, ondertekend door de arbeider en de werkgever waaruit blijkt dat de arbeider aangeworven is met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, ondertekend tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2020. Dit document moet ook duidelijk de functie aangeven waarvoor de arbeider aangeworven werd;
 • EDUCAM een lijst met gevolgde opleidingen waarvoor een terugbetaling aangevraagd wordt bezorgen met daarin:
  • de titel van de opleidingen;
  • de datum van de opleidingen;
  • de opleidingsverstrekker;
 • EDUCAM gaat na of het over een EDUCAM-opleiding of een door EDUCAM erkende opleiding gaat;
 • EDUCAM een kopie van de facturen van opleidingen bezorgen waarvoor een terugbetaling wordt aangevraagd.

De onderneming die een terugbetaling van 3.000 euro wenst moet een functieprofiel bezorgen aan EDUCAM met daarin de volgende elementen:

 • kernactiviteiten;
 • verplaatsingen en de frequentie van die verplaatsingen;
 • uitrusting van de arbeider;
 • opleidingen die de arbeider eerder volgde;
 • gebruikte classificatiecategorie.

Een dossier met daarin:

 • de verklaring op eer;
 • de lijst met gerealiseerde en door EDUCAM gecontroleerde opleidingen;
 • de kopie van de facturen van opleidingen;
 • det functieprofiel in het geval van een terugbetalingsaanvraag van 3.000 euro.

Het dossier wordt naar de leden van het begeleidingscomité gestuurd die 20 werkdagen de tijd hebben om het dossier te behandelen. Bij een positieve evaluatie of wanneer er geen reactie komt, maakt EDUCAM 1.000 of 3.000 euro over naar de onderneming. Bij een negatieve evaluatie wordt het dossier overgemaakt aan het begeleidingscomité in afwachting van een definitieve beslissing en motivering bij een eventuele weigering.

Waar zich verder informeren?

Claire Therssen op het nummer (02) 778.63.30 of stuur een mail naar info@educam.be.

De leden-werkgevers die gebruik maken van de instroomincentives kunnen zich laten bijstaan door EDUCAM en uiteraard ook door hun werkgeversfederaties TRAXIO, FEBELCAR en FEDAGRIM.

1 Garages (PC 112), koetswerk (PSC 149.02) en metaal-handel (PSC 149.04).